ปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านจากแม่สู่ลูก

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ กศน. อุบลราชธานี 20 จังหวัดเครือข่ายภาคอีสาน ถอดบทเรียน “อ่านเพื่อรู้สู่อุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน” ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็ก สร้างวัฒนธรรมการอ่านจากแม่สู่ลูก เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 2559 ที่โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.อุบลราชธานี แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เครือข่ายอุบลราชธานี นครแห่งการอ่าน และ 20 จังหวัดภาคอีสาน จัดเวทีถอดบทเรียน “อ่านเพื่อรู้สู่อุบลราชธานีนครแห่งการอ่าน” สานพลัง 20 จังหวัดภาคอีสาน เพื่อสกัดบทเรียน ถอดความสำเร็จและอุปสรรคที่ต้องการก้าวพ้นของอุบลราชธานีโมเดลนครแห่งการอ่าน และมุ่งสู่นครแห่งการอ่านไปพร้อมๆ กับสานพลัง 20 จังหวัดภาคอีสาน